รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามนายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์   
101วัดศรัทธาธรรมนางส.พันธุ์ศิวลี สุขวรรณะ 034712618 
102วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)นายสำเริง คล้ำจีน 034711806 
103บ้านฉู่ฉี่นายนาวิน แกละสมุทร 034716102 
104วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)นางจันทรา ประภัศร 034771169 
105ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)นายวิวรรธน์ โตเหมือน 034716101 
106บ้านบางบ่อ  034717654 
107วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)  034751424 
108วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)นายชาลี ดวงแย้ม 034716104 
109วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)นางกาญจนา อาทยะกุล 034712619 
110วัดบางขันแตกนางสาวเพชรา ทรัพย์ถึก 034716103 
111วัดคลองโคน  034731255 
112วัดธรรมประสิทธิ์นางนันทวดี เทียนไชย 034731103 
113บ้านลาดใหญ่สามัคคีนางไกรศร จริยประเสริฐสิน 034764440 
114บ้านลาดใหญ่นางสาวสุรีรัตน์ นันท์ธนะวานิช 034716107 
115บ้านตะวันจากนางสาวบังอร สาคลาไคล 034764442 
116บ้านเขตเมืองนางปทุมพร สินสุข 034764428 
117วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)นางสาวอาภรณ์ ญานวัฒนะ 034764439 
118บ้านคลองบางกกนายธรรมชาติ มีรักษา 034780004 
119อนุบาลสมุทรสงครามนายเจษฎา ณ พัทลุง 034711016 
120วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)  034716754 
121วัดสวนแก้วนายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอม 034716109 
122วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)นางสาวกุลณ์ธิดา ถือชัย 034716158 
123วัดลาดเป้งนางสาวนัคสวรรย์ ศรีจันทร์ 034716106 
124เมืองสมุทรสงครามนางอนงค์ อรุณราช 034711170 
125วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70นายศิวะกร แสงกระจ่าง 034753023 
126วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)นายเอกลักษณ์ ขาวนวล 034716108 
127วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)นางสุชาดา บุญชิต 034716105 
128วัดช่องลม(ธรรมโชติ)นางสาวศิริพร ขันติกาล 034718241 
129วัดจันทร์เจริญสุขนางวิไลวรรณ บัวประดิษฐ์ 034751423 
130วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)นางนภาพร ภูผา 034752400 
131วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)นางพจนา ณ พัทลุง 034767292 
202วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)นางสาววรรณธิษา นวลเอียด 034761770 
203อนุบาลวัดเกาะใหญ่นางชิษณุชา จอมผา 034761763 
204วัดปากง่าม(ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล)นายศรัณย์ อสัตถพฤกษ์ 034761760 
205วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)นายประวัติ หอเจริญ 034761768 
207คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)  034768421 
208วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรัตน์)นายณัฐภัทร ชำนาญรักษ์ 034761779 
209วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)  034761773 
210วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)นายเสริมศักดิ์ คงสมบัติ 034761765 
211วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ อินทรสุนทร 034768074 
212ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)  034761775 
213วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)นางสาวสาคร คุณชื่น 034769378 
215วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)นางสาวดุษณีย์ ชลิงสุ 034761778 
218ศาลจ้าวอาม้านางสาววรลักษณ์ นิตยธรรม 034769409 
301วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)นางรุ่งฤดี นิ่มนวล 034732656 
302วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)  034716013 
303วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงนายกิตินันท์ นาเสถียร 034765181 
304วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)นายอุดม อรุณราช 034732706 
305วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)นายเดชา บุญชู 034763137 
306บ้านดอนจั่น(วาสน์เจริญเรือนอุทิศ)นายนรินทร์ อินทร์เสน่ห์ 034731343 
307บ้านต้นลำแพน  034763153 
308วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)  034735024 
309วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)นายสุวิทย์ สันธนภัทรพงศ์ 034752005 
310วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)นางศรีกุลณัฐ สมมาก 034752003 
311วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์ 034751499 
312วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)นายชัชชัย อุปสรรค์ 034767290 
313วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)นางสาวเขมณิช เขมาเมทินี 034752000 
314วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)ว่าที่ร้อยตรีสมภพ ชวนประสิทธิ์ 034733018 
315วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)นางปัทมา คล้ำจีน 034733298 
316บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)นายวิโรจน์ โกมลสิงห์ 034733267 
318วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)นางสาวศิริพร อ่องมะลิ 034766226 
319วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)  034766219 
321วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)จ่าตรีวิรัช สวัสดิ์รักษา 034765182 
322ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯนางสาวชนิดาภา นิลพัฒน์ 034735270 
323บ้านคลองสมบูรณ์นายจักรเพชร เทียนไชย 034780009 
324บ้านแพรกหนามแดงนายเสกสรร สวนสำราญ 034780010