ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววิภาดา แก้วไพฑูรย์คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)รร.บ้านปะลูกานากอ สพป.นราธิวาส เขต 1
2นางสาวศาน์ตมล ศูนย์ดำวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)รร.บ้านทะเลวังวัด สพป.ลพบุรี เขต 2
3นางสาวณัฐสกุล บุญศิริเมืองสมุทรสงครามรร.ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป.ราชบุรี เขต 2
4นางสาวณัฐรดา บัวทองวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)รร.วัดสามัคคีธรรม สพป.ราชบุรี เขต 2
5นางคำพร พรมทองทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯรร.บ้านพรมฯ สพป.สุรินทร์ เขต 2
6นางสาววรรลดา แอโส๊ะวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)รร.บ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูล
7นายชลทิตย์ พูลทรัพย์อนุบาลสมุทรสงครามรร.ถาวรานุกูล สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
8นางทิพวรรณ จันสมุทรวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)รร.บ้านศาลา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
9นายสมชาย ศรชัยวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงลาออกจากราชการ 
10นางกนกนภา วิจิตรโชติวัดปากง่าม(ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล)รร.วัดเกตการาม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
11นางสาวอรพรรณ ทวิพรทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯรร.วัดประทุมคณาวาส เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม